DECYZJA NR 1/04/2017

 

Z DNIA 14 KWIETNIA 2017 ROKU

 

SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NADARZYNIE W UPADŁOŚCI

 

Z SIEDZIBĄ W NADARZYNIE

 

w sprawie: przeznaczenia funduszu zasobowego, funduszu udziałowego oraz funduszu ogólnego ryzyka na pokrycie strat bilansowych Banku Spółdzielczego w Nadarzynie w upadłości z siedzibą w Nadarzynie (dalej "Bank")

1. Syndyk, działając na podstawie art. 90 par. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze oraz par. 57 ust. 2 Statutu Banku, w związku z odnotowaną za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dani 18 grudnia 2016 roku stratą bilansową Banku, podejmuje decyzję o zaliczeniu środków zgromadzonych w ramach funduszu zasobowego, udziałowego i funduszu ogólnego ryzyka na pokrycie strat Banku.

2. Udziały wpłacone przez członków Banku, stosownie do treści art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze, zostają przeznaczone na pokrycie strat Banku za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 18 grudnia 2016 roku.

3. Stosownie do treści par. 13 ust. 4 Statutu Banku, wobec zaliczenia udziałów na poczet strat Banku, członkom Banku nie przysługuje żądanie zwrotu kwot wpłaconych na udziały.

 

KOMUNIKAT

09 styczeń 2017 r.


Syndyk Banku Spółdzielczego w Nadarzynie z siedzibą w Nadarzynie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 19 grudnia 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1579/16 (aktualna sygn. akt X GUp 835/16), została ogłoszona upadłość Banku Spółdzielczego w Nadarzynie z siedzibą w Nadarzynie. Syndykiem wyznaczono Lechosława Kochańskiego.

 

Równocześnie syndyk informuje, iż zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Zgłoszenia wierzytelności, zgodnie z art. 239-240 ustawy Prawo upadłościowe, należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 835/16, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego-Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe Banku Spółdzielczego w Nadarzynie, na adres:

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

w Warszawie

Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

ul. Czerniakowska 100A

00-454 Warszawa

 

Sędzia-Komisarz

SSR Jarosław Zarębski

 

Sygn. akt X GUp 835/16

w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

Osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, winny je zgłosić w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

 

Zgodnie z art. 240 PU zgłoszenie wierzytelności powinno zawierać:

 

1. imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;

2. określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;

3. dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;

4. kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona (zgodnie z art. 440 PU);

5. zabezpieczenia związane z wierzytelnością;

6. w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;

7. stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;

8. jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.

Zgłoszenie wierzytelności należy złożyć/wysłać do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, (nie na adres biura syndyka!), w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

 

Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach. Syndyk informuje, iż zgłoszenia można dokonać na wzorze określonym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru, który to wzór został zamieszczony poniżej. W zgłoszeniu wierzytelności należy wypełnić wszystkie w nim pola. Jeżeli jakaś rubryka nie dotyczy danego wierzyciela, należy wyraźnie wpisać w niej – „nie dotyczy” lub „brak”. Pozostawienie niewypełnionych pól może skutkować powstaniem braków formalnych zgłoszenia wierzytelności i spowodować konieczność zwrotu zgłoszenia bez wzywania wierzyciela do jego uzupełnienia.

 

 Pobierz wzór zgłoszenia wierzytelności

 

UWAGA CO DO SPOSOBU WYLICZANIA ODSETEK

 

Stosownie do art. 92 ust. 1 PU z masy upadłości mogą być zaspokajane odsetki za okres do dnia poprzedzającego ogłoszenie upadłości. Oznacza to, że ostatnim dniem naliczania odsetek jest dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości (w przypadku, gdy ogłoszenie upadłości nastąpiło w dniu 19 grudnia 2016 r., ostatnim dniem naliczenia odsetek jest dzień 18 grudnia 2016 r.).

 

Przy wyliczaniu należnych odsetek od wierzytelności można skorzystać z kalkulatora odsetek zamieszczonego na stronie www.kalkulatory.gofin.pl – należy wybrać „KALKULATOR ODSETEK USTAWOWYCH”

 

OPŁATY

 

 

Zgłoszenie wierzytelności w terminie nie wymaga uiszczenia żadnych opłat sądowych czy skarbowych.

Aktualności: