KLIENCI INDYWIDUALNI KLIENCI INSTYTUCJONALNI ROLNICY

 

 

Aktualności

[2016-11-15] Informacje dla posiadaczy IKE i IKZE -

Bank Spółdzielczy w Nadarzynie informuje, że wypłaty środków gwarantowanych z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE) i indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1147, z późn. zm.) będą realizowane w postaci wypłaty transferowej lub zwrotu środków.
1. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę w BZ WBK lub BFG – wypłata będzie realizowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

2. W celu dokonania wypłaty transferowej oszczędzający, w terminie 45 dni od dnia otrzymania powiadomienia z Banku Spółdzielczego w Nadarzynie, jest obowiązany do zawarcia umowy o prowadzenie IKE albo IKZE z inną instytucją finansową i do dostarczenia do BS w Nadarzynie oryginału potwierdzenia zawarcia umowy lub, w przypadku przystąpienia do programu emerytalnego, dostarczenia oryginału potwierdzenia przystąpienia do programu emerytalnego.

3. W przypadku niewykonania przez oszczędzającego w powyższym terminie wskazanych obowiązków, nastąpi zwrot środków przyznanych w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym lub postępowaniu określającym sposób przeprowadzania wypłat środków gwarantowanych, o których mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz na podstawie przepisów właściwych dla instytucji finansowych prowadzących IKE lub IKZE.